"Bezpieczne Przedszkole"

Nasze Przedszkole bierze udział w akcji "Bezpieczne Przedszkole". Poniżej zamieszczamy kwartalniki do pobrania.

Głównym zadaniem naszego Przedszkola jest prowadzenie edukacji
wczesnoszkolnej
 dla dzieci z najbliższych terenów.

Przedszkole prowadzi Stowarzyszenie Aktywizacji i Integracji Społecznej. Stowarzyszenie
działa w kilku płaszczyznach m.in.:

  • pomoc żywnościowa dla najuboższych - współpraca z Bankiem Żywności we Wrocławiu, Ogólnopolskie Zbiórki Żywności
  • współudział w rozwoju gospodarki lokalnej
  • prowadzenie działalności edukacyjnej w formach szkolnych i pozaszkolnych
  • organizowanie życia sportowego i kulturalnego
  • działanie edukacyjne i informacyjne na rzecz ochrony środowiska
  • zachowanie i promowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego
  • prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi
  • prowadzenie projektu ,,KIS na Ziemi Kłodzkiej”. <-Zrobić z tego odnośnik do strony http://kisstronie.pl/  Zadaniami Klubu Integracji Społecznej KIS jest rozwój kompetencji zawodowych i zdobycie nowych kwalifikacji, a także zdobycie stażu zawodowego. Do zadań należy również wzrost samooceny i umiejętności w zakresie poszukiwania pracy, co skutkować ma uzyskaniem zatrudnienia.

POMOC ŻYWNOŚCIOWA